Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย


รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแอละความเป็นไทย

เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อ ๑. มีระบบและกลไกดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

            (มกส. 4.1-1-1) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)

            (มกส. 4.1-1-2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓     

            (มกส. 4.1-1-3) ใบจัดสรรงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และตัวบ่งชี้

            (มกส. 4.1-1-4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อ ๒. มีแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

            (มกส. 4.1-2-1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

            (มกส 4.1-2-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนฯ ขึ้นในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

            (มกส. 4.1-2-3) แบบรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

            (มกส. 4.1-2-4) แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

            (มกส. 4.1-2-5) เอกสารสรุปมติย่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข้อ ๓. มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ

            (มกส 4.1-3-1) โครงการปักกล้าลงนากินข้าวพาเดียวกัน ๒๕๖๓

            (มกส 4.1-3-2) โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตข้าว

            (มกส 4.1-3-3) โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์, โครงการพัฒนาสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะบริหารศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านศาสนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่นำนักศึกษาเข้าร่วมตามแผนกองกิจการนักศึกษา/ประเพณีของชุมชน/จังหวัด

            (มกส 4.1-3-4) โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์

            (มกส 4.1-3-5) โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

            (มกส 4.1-3-6โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

            (มกส 4.1-3-7) โครงการศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นและบำเพ็ญประโยชน์คณะศิลปศาสตร์ 

            (มกส 4.1-3-8ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์

ข้อ ๔. มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

               (มกส. 4.1-4-1) แบบรายงานประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อ ๕. มีการนำผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

                (มกส 4.1-5-1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสำนักงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์

               (มกส 4.1-5-2เอกสารสรุปมติย่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

ข้อ ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชนในระดับชาติหรือนานาชาติ

              (มกส 4.1-6-1)  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (https://www.ksu.ac.th/)

              (มกส 4.1-6-2กองกิจการนักศึกษา (https://dsa.ksu.ac.th/)  

              (มกส 4.1-6-3FACEBOOK เพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (https://www.facebook.com/Kalasin.university)  

              (มกส 4.1-6-4เพจงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (https://www.facebook.com/profile.php?id=100021764376837)ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์