Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ม.กาฬสินธุ์ รับมอบกล้าไม้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 27)  
สำนักงานอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะสมรรถนะหลัก การบริหารองค์กร และเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน” (อ่าน 28)
ขอเชิญร่วมยื่นเสนอข้อตกลงคุ้มครองและซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 (อ่าน 33)
สำนักงานอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อ่าน 40)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมสัมมนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 65)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 (อ่าน 49)
ขอเชิญร่วมยื่นเสนอข้อตกลงคุ้มครองและซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 115)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน (อ่าน 449)
  กิจกรรมจิตอาสา     
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 21)  
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2567 (อ่าน 20)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 (อ่าน 70)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 66)
บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (อ่าน 56)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (อ่าน 451)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (อ่าน 450)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ป้องกันไฟป่า และทำแนวกันไฟ ณ ภูสิงห์“ (อ่าน 449)
  ข่าวกิจกรรม/โครงการ     
ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ เมฆพยับหมอก รุ่นที 9 “ผูกเอาแขนน้อง ฮ้องเอาขวัญเจ้า เข้ามอน้ำดำ”อย่างอบอุ่นและชื่นมื่น (อ่าน 29)  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น พร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 37)  
งานสื่อสารองค์กร ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน “GenAI For Content Creator” (อ่าน 19)  
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับขบวน”เดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 23)  
คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต (อ่าน 6)  
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 32)
ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า YEC และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Ture 5G Rov E – SPORTS 2024 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” สนามกาฬสินธุ์ (อ่าน 39)
ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดีขึ้น KSU@HAPPY RELAX (อ่าน 445)
  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม      
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์คู่บ้าน คู่เมือง หรือประเพณีบุญซำฮะ (อ่าน 24)  
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม (ผู้ประกอบการผผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์) คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบผ้า (อ่าน 17)
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระธาตุยาคู เนื่องในวันวิสาขบูชา และเปิดงานเทศกาล “วิสาขปุณณมีปูชา” ประจำปี 2567 (อ่าน 16)
ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2567 “สืบทอดและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย” (อ่าน 449)
บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระพิรุณทรงนาค และศาลย่าเหี่ยน (อ่าน 451)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ NBT ขอนแก่น ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการหนังประโมทัยบ้านโจด (อ่าน 440)
ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย “หนังประโมทัยศิลปะการแสดงที่กำลังเลือนหาย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 (อ่าน 447)
ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว มุ่งการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (อ่าน 439)
  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ     
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (อ่าน 510)
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ...
  ปฏิทินกิจกรรม     
ปฏิทินกิจกรรม (อ่าน 614)

 


ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์