Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวกิจกรรม/โครงการ     
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ (อ่าน 0)
  ข่าวประกาศ     
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 20)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ...
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10)
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ...

 


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา