Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ
  หมวด  ข่าวกิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  07-12-2565

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ สนามหญ้าหน้าศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผู้ไท (เฮือนภูไท) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีการจัดแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของวงดนตรีสากล โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชมการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ๑. วงดนตรี KSU BAND ๒. วงดนตรีมอน้ำดํา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๓. สมาคมหมอลําจังหวัดกาฬสินธุ์      

ขอบคุณภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  
https://th.ksu.ac.th/archives/38075
   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรต์ 
  การขึ้นทะเบียนและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
  โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 
  โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 
     อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ให้โอวาทนักกีฬา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
     

     กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
     

     กำหนดการสอบภาคทฤษฏีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

     H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหารา

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งชมรมนักศึกษา 2565
      

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์