Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม


นายเดชา  บุ่งอุทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • กำกับดูแลงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • งานการประกันคุณภาพระดับสถาบัน ตัวชี้วัดที่ 4.1 และ 4.2 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานพระราชดำริ
 • งานคุณธรรมและจริยธรรม
 • งานศึกษา สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมมจังหวัดกาฬสินธุ์
 • งานฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 • งานการจัดหาครุภัณฑ์งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

งานรอง

 • งานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • งานกิจกรรมและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • งานบริการยืม - คืนวัสดุอุปกรณ์งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นายวิทธวัฒน์  ฤทธิ์รุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
งานหลัก
 • งานสารบรรณกองกิจการนักศึกษาและงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานกิจกรรมและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานศึกษา สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 • งานฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 • งานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • งานกำกับ ควบคุมและดูแลวงโปงลางและวงกลองยาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม
 • งานวารสารศิลป์กาฬสินธุ์
 • งานพิพิธภัณฑ์มรดกมูลมังอีสานและศูนย์ผู้ไท
 • งานบริการยืม - คืนวัสดุอุปกรณ์งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 
งานรอง
 • คณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • งานประกันคุณภาพ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานพระราชดำริ
 • งานคุณธรรมและจริยธรรม


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์