Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา


นางสาวกาญจนา  สุภีร์คำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
โทร. 0-4381-128 ต่อ 4110 , 08-6458-4367
E-mail : kanjana.su@ksu.ac.th

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • กำกับดูแลงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 • งานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
 • งานด้านนักศึกษาพิการ
 • ทุนการศึกษาทั่วไป
  1. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
  2. ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  3. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
  4. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  5. ทุนการศึกษา ม.น.ข.
  6. ทุนการศึกษามูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
  7. ทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
  8. ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์)
  9. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  10. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  11. ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
  12. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์
  13. ทุนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
  14. ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
  15. ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ 
  16. ทุนการศึกษาอื่น ๆ
 • งานการจัดการความรู้ (KM) ระดับสำนักงานอธิการบดี
 • งานออกหนังสือรับรองความประพฤติและการได้รับทุนการศึกษานักศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
 • งานตรวจสอบรายการทรัพย์สินภายในหอพักก่อนการลงนามเอกสารขอสำเร็จการศึกษา

งานรอง

 • งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
 • งานบริการสุขภาพและอนามัยนักศึกษา

นายเสถียร  กาสารัง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
 • งาน TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
 • งานตรวจสอบรายการทรัพย์สินภายในหอพักก่อนการลงนามเอกสารขอสำเร็จการศึกษา

งานรอง

 • ทุนการศึกษาทั่วไป
  1. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
  2. ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  3. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
  4. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  5. ทุนการศึกษา ม.น.ข.
  6. ทุนการศึกษามูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
  7. ทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
  8. ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์)
  9. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  10. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  11. ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
  12. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์
  13. ทุนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
  14. ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
  15. ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ 
  16. ทุนการศึกษาอื่น ๆ
 • งานนักศึกษารางวัลพระราชทาน
 • งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่นามน

นางธีรารัสม์  ผลไชย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 งานหลัก

 • งานสารบรรณกองกิจการนักศึกษา
 • งานเลขานุการกองกิจการนักศึกษา
 • งานพัสดุกองกิจการนักศึกษา
 • งานการจัดการความรู้ (KM) ระดับกอง
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

งานรอง

 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน
 • งานประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี

นางสาวศรินยา  ฤทธิ์สิงห์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • บริหารงานทั่วไปของหอพักสวัสดิการนักศึกษา
 • งานการเงินหอพัก
  1. ออกใบเสร็จรับเงินรายได้
  2. งบเงินรายได้รายวัน
  3. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ประจำปี
 • งานพัสดุประจำกองกิจการนักศึกษาและงานจัดซื้อจัดจ้างประจำหอพัก
 • งานจัดทำแฟ้มประวัตินักศึกษาหอพักทั้งนักศึกษาหญิง-หอพักชาย
 • งานดูแลสัญญาเช่ากิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารบริการกลางโรงอาหารหอพัก
 • งานควบคุมดูแลบุคลากรประจำหอพักและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพัก
 • งานดูแลนักศึกษาหอพัก และเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น.
 • งานให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของนักศึกษาหอพัก
 • ดูแลเพจ และเฟสบุ๊คหอพักสวัสดิการนักศึกษา
 • รายงานยอดลูกหนี้ค้างชำระราย 2 สัปดาห์ รายเดือน ราย 6 เดือน และราย 1 ปี
 • งานเบิกเงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษาหอพัก
 • งานควบคุมยอด ตัดยอดการใช้จ่ายเงินของหอพักและกองกิจการนักศึกษา
 • งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดประจำหอพัก
 • งานดูแลข้อมูลนักศึกษาหอพักหญิง
 • งานประสานเตรียมห้องพักรายวันหอพักหญิง
 • งานบริการหอพัก (งานคืนห้องพักหญิง งานติดตามทวงหนี้ ให้บริการยืมกุญแจสำรอง
 • งานรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุด ดูแลนักศึกษาหอพัก)
 • งานตรวจสอบรายการทรัพย์สินภายในหอพักก่อนการลงนามเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
 • งานธุรการหอพัก
  1. รับ-ส่งและติดตามหนังสือ
  2. จัดเตรียมเอกสารเบิก-จ่ายของหอพัก
  3. ไปรษณียภัณฑ์หอพัก
 • งานดูแลข้อมูลและแฟ้มประวัตินักศึกษาหอพักชาย-หอพักหญิง
 • งานประสานเตรียมห้องพักรายวันหอพักชาย
 • งานจัดเก็บข้อมูล ติดตามทวงค่าสาธารณูปโภคและจัดส่งใบแจ้งหนี้หอพักและอาคารบริการกลางโรงอาหารหอพัก
 • งานบริการหอพัก
  1. งานคืนห้องพักชาย
  2. งานทวงหนี้
  3. ให้บริการยืมกุญแจสำรอง
  4. งานรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุด
 • งานควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ ประจำหอพัก
 • งานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

งานรอง

 • งานรับจองห้องพักรายวันและประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำหอพักชาย-หญิง
 • งานคืนห้องพัก
 • งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดประจำหอพัก
 • งานบริการหอพัก
  1. งานคืนห้องพักหญิง
  2. งานทวงหนี้
  3. บริการยืมกุญแจสำรอง
  4. งานรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุด
 • งานให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของนักศึกษาหอพัก

 


นางสรัญญา  ศรีพุทธิรัตน์
บุคลากร

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร
 • งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 1. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและภาวะผู้นำ
 2. งานส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • งานบริการและสุขภาพอนามัยนักศึกษา
  1. บริการห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  2. งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
  3. งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่
 • งานเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
 • งานวางแผนและงบประมาณกองกิจการนักศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
 • งานประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี
 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

งานรอง

 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ตัวชี้วัดที่ 1.7
 • งานบริหารความเสี่ยงระดับสำนักงานอธิการบดี
 • งานการจัดการความรู้ (KM) ระดับกอง
 • งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา

นางสาวชุติปภา  โคกลือชา
นักวิชาการศึกษา

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่นามน
  1. งานบริการหอพักสวัสดิการนักศึกษา (งานรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุด คืนห้องพัก)
  2. งานจัดทำฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาหอพักสวัสดิการนักศึกษา
  3. ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ ในการซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์  
 • งานบริหารความเสี่ยงระดับกอง
 • งานสารบรรณกองกิจการนักศึกษาและงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานรอง

 • งานบริการสุขภาพและอนามัยนักศึกษา
 • งานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
 • งานเลขานุการกองกิจการนักศึกษา
 • งานงานการจัดการความรู้ (KM) ระดับกอง
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ตัวชี้วัดที่ 1.7

นายสุริยันต์  วงอานาม
ช่างเทคนิค

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ชำรุดในหอพัก
 • จดมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ และแจ้งค่าสาธารณูปโภค
 • ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารหอพัก ทั้งสองอาคาร
 • ประสานงานกับงานบริการหอพัก ในการซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์
 • งานคืนห้องพัก ตรวจเช็คห้องก่อนนักศึกษาคืนห้องพัก
 • ดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเตือนอัคคีภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งสองอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและประปาภายในและภายนอกอาคาร ของอาคารบริการกลาง อาคารหอพัก ทั้งสองอาคาร
 • รวบรวมข้อมูลและประวัติการแจ้งซ่อมและการเข้าร่วมดำเนินการพร้อมรายงานผล
 • ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานหอพักและมหาวิทยาลัย
 • งานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

งานรอง

 • ดูแล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอพัก
 • งานประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบลิฟต์โดยสารหอพัก
 • งานประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอพัก
 • ดูแลสวนหย่อมบริเวณหอพัก บำรุงรักษาต้นไม้ของหอพัก ให้สวยงาม รวมทั้งความสะอาดบริเวณโดยรอบหอพัก
 • ดูแลจัดเก็บซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์กองกิจการนักศึกษา/หอพัก

นายสวรรค์ทอง  ราชคำ
ช่างเทคนิค
มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
งานหลัก
 • ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ชำรุดในหอพัก
 • จดมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ และแจ้งค่าสาธารณูปโภค
 • ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารหอพัก ทั้งสองอาคาร
 • ประสานงานกับงานบริการหอพัก ในการซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์
 • งานคืนห้องพัก ตรวจเช็คห้องก่อนนักศึกษาคืนห้องพัก
 • ดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเตือนอัคคีภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งสองอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและประปาภายในและภายนอกอาคาร ของอาคารบริการกลาง อาคารหอพัก ทั้งสองอาคาร
 • รวบรวมข้อมูลและประวัติการแจ้งซ่อมและการเข้าร่วมดำเนินการพร้อมรายงานผล
 • ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานหอพักและมหาวิทยาลัย
 • งานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี
 
งานรอง
 • บริการหอพัก
 • ดูแลสวนหย่อมบริเวณหอพัก บำรุงรักษาต้นไม้ของหอพัก ให้สวยงาม รวมทั้งความสะอาดบริเวณโดยรอบหอพัก
 • ดูแลจัดเก็บซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์กองกิจการนักศึกษา/หอพัก


ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์