Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


นายจรยุทธ  ภูกิ่งหิน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • กำกับดูแลงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานวินัยนักศึกษา
 • งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • งานกิจกรรมจิตอาสา
 • งานสภานักศึกษา
 • งานชมรมนักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • งานตรวจสอบรายการทรัพย์สินภายในหอพักก่อนการลงนามเอกสารขอสำเร็จการศึกษา

งานรอง

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
 • งานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
 • งานบริการจัดหางานและบริการสนเทศ
 • งานสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานองค์การนักศึกษา
 • งานการเงินงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

 

 

 


นางโชติกา  ขันธิรัตน์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
 • งานบริการจัดหางานและบริการสนเทศ
 • งานสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานองค์การนักศึกษา
 • งานการเงินงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานรอง

 • งานสารบรรณงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
 • งานสภานักศึกษา
 • งานชมรมนักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
 • งาน TO BE NUMBER ONE
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายดนุพล  มหิพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานสารบรรณงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร
 • งานบริการด้านกีฬา
 1. จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดในการแข่งขันกีฬาต่างๆ
 2. การบริหารจัดการ การใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 3. การให้บริการห้องฟิตเนส พื้นที่นามน
 4. จัดให้ยืมอุปกรณ์กีฬา
 5. การดูแลอุปกรณ์กีฬา

งานรอง

 • งานวินัยนักศึกษา
 • งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • งานผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
 • งานเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
 • งานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬาสุขภาพและนันทนาการ
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 4. จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 5. จัดส่งนักกีฬา นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ
 6. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 • งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 1. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
 2. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)
 3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. พัฒนากีฬายูโดและกีฬายูยิตสู สู่ความเป็นเลิศ
 • งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
  1. เสนองบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
  2. จัดโครงการกีฬาภายใน
  3. กำหนดรูปแบบกิจกรรม ควบคุม ดูแล ติดตาม ด้านกีฬา
  4. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬา
  5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬา
  6. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับจังหวัด ในกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้น

สิบเอกธีรวัฒน์  หอมกลิ่น
นักพัฒนาการกีฬา

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬาสุขภาพและนันทนาการ
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 4. จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 5. จัดส่งนักกีฬา นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ
 6. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 • งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 1. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
 2. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)
 3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. พัฒนากีฬายูโดและกีฬายูยิตสู สู่ความเป็นเลิศ
 • งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 1.  เสนองบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 2. จัดโครงการกีฬาภายใน
 3. กำหนดรูปแบบกิจกรรม ควบคุม ดูแล ติดตาม ด้านกีฬา
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬา
 5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬา
 6. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับจังหวัด ในกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้น
 • งานผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

งานรอง

 • งานบริการด้านกีฬา
 1. จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
 2. การบริหารจัดการ การใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 3. การให้บริการห้องฟิตเนส พื้นที่นามน
 4. จัดให้ยืมอุปกรณ์กีฬา
 5. การดูแลอุปกรณ์กีฬา
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • งานกิจกรรมจิตอาสา


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์