Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


นายจรยุทธ  ภูกิ่งหิน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • กำกับดูแลงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานวินัยนักศึกษา
 • งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • งานกิจกรรมจิตอาสา
 • งานสภานักศึกษา
 • งานชมรมนักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • งานตรวจสอบรายการทรัพย์สินภายในหอพักก่อนการลงนามเอกสารขอสำเร็จการศึกษา

งานรอง

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
 • งานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
 • งานบริการจัดหางานและบริการสนเทศ
 • งานสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานองค์การนักศึกษา
 • งานการเงินงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

 

นางโชติกา  ขันธิรัตน์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
 • งานบริการจัดหางานและบริการสนเทศ
 • งานสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานองค์การนักศึกษา
 • งานการเงินงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา
 • งานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานรอง

 • งานสารบรรณงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
 • งานสภานักศึกษา
 • งานชมรมนักศึกษา
 • งานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
 • งาน TO BE NUMBER ONE
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายดนุพล  มหิพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานสารบรรณงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร
 • งานบริการด้านกีฬา
 1. จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดในการแข่งขันกีฬาต่างๆ
 2. การบริหารจัดการ การใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 3. การให้บริการห้องฟิตเนส พื้นที่นามน
 4. จัดให้ยืมอุปกรณ์กีฬา
 5. การดูแลอุปกรณ์กีฬา

งานรอง

 • งานวินัยนักศึกษา
 • งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • งานผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
 • งานเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
 • งานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬาสุขภาพและนันทนาการ
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 4. จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 5. จัดส่งนักกีฬา นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ
 6. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 • งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 1. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
 2. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)
 3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. พัฒนากีฬายูโดและกีฬายูยิตสู สู่ความเป็นเลิศ
 • งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
  1. เสนองบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
  2. จัดโครงการกีฬาภายใน
  3. กำหนดรูปแบบกิจกรรม ควบคุม ดูแล ติดตาม ด้านกีฬา
  4. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬา
  5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬา
  6. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับจังหวัด ในกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้น

สิบเอกธีรวัฒน์  หอมกลิ่น
นักพัฒนาการกีฬา

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานหลัก

 • งานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬาสุขภาพและนันทนาการ
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 4. จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 5. จัดส่งนักกีฬา นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ
 6. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 • งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 1. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
 2. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)
 3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. พัฒนากีฬายูโดและกีฬายูยิตสู สู่ความเป็นเลิศ
 • งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 1.  เสนองบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 2. จัดโครงการกีฬาภายใน
 3. กำหนดรูปแบบกิจกรรม ควบคุม ดูแล ติดตาม ด้านกีฬา
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬา
 5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬา
 6. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับจังหวัด ในกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้น
 • งานผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

งานรอง

 • งานบริการด้านกีฬา
 1. จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
 2. การบริหารจัดการ การใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 3. การให้บริการห้องฟิตเนส พื้นที่นามน
 4. จัดให้ยืมอุปกรณ์กีฬา
 5. การดูแลอุปกรณ์กีฬา
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • งานกิจกรรมจิตอาสา


ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์