Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวกิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  18-03-2563

         เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวธิดาวรรณ  ยนต์ชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและนายจรยุทธ  ภูกิ่งหิน หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการสร้างเยาวชน Anti - Corruption Young Leaders  ณ วัดป่าเขาพระนอน ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนต้านทุจริต แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยที่มีความพร้อม (ในระดับอุดมศึกษาและนอกระบบการศึกษา)  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563 
  โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อสร้างสรรค์ มีสติ มีสไตล์อย่างสตรอง” ซึ่งได้ร

     รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563
     

     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 20 สิงหาคม 2564

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

     งดใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายดูน้อยลง 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา