Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564


คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565


  

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์