Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการดำเนินงานประจำปีขององค์การนักศึกษาและแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภานักศึกษา 30 วัน นับจากวันที่เริ่มต้นการนับวาระการดำรงตำแหน่ง

(2) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมสภานักศึกษา

(3) พิจารณาจัดทำร่างข้อกำหนดงบประมาณรายข่ายประจำปี และโครงการขององค์การนักศึกษา และชมรม เพื่อจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม โดยเสนอให้สภานักศึกษาพิจารณาภายใน 15 วัน ับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อสภานักศึกษา

(4) ควบคุมดูแลและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของชมรมที่สังกัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม

(5) ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ

(6) พิจารณาออกประกาศหหรือข้อกำหนดขององค์การนักศึกษา กลุ่มนักศึกษา และชมรมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

(7) เข้าร่วมประชุมกับสภานักศึกษาในวาระที่เกี่ยวข้องและตอบกระทู้ถามกับสภานักศึกษา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ

(8) เสนอผลการดำเนินงานขององค์การนักศึกษาและชมรมต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ก่อนส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่


คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รับข่าวสารจากองค์การนักศึกษาได้ ที่นี่ 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์