Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวสาร กยศ.

ยื่นแบบกู้ยืม กยศ.
รายการเอกสารที่ใช้แนบกู้ยืม กยศ.

ใบตรวจเอกสารการขอกู้ยืม

แบบรับรองการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

แบบเขียนแผนที่บ้าน
ช่องทางติดต่อสอบถามงานกยศ.

 

 


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์