Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่

  1. บริหารกิจการทั้งปวงชนที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
  2. จัดทำร่างข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีและโครงการของสโมสรนักศึกษาเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  3. ออกประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในของสโมสรนักศึกษาและชุมนุม ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
  4.  

 

 


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์