Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563


mailหลักฐานอ้างอิงประกอบการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563mail

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2

                                                           

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6

  • มกส.1.6-6-1 ช่องทางการให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า

​    1.เว็บไซด์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://alumni.ksu.ac.th/ 

    2.เว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา https://dsa.ksu.ac.th/

    3.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  https://www.ksu.ac.th/

    4.เพจเฟซบุ๊ก"สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" 

    5.เพจเฟซบุ๊ก "กองกิจการนักศึกษา"

    6.เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

    7.ไลน์ออฟฟิศเชียลกองกิจการนักศึกษา

                                                                                       


ตัวชี้วัดที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1

  มกส.1.7-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

  มกส.1.7-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562

  มกส.1.7-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562

  มกส.1.7-1-4 สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562

  มกส.1.7-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 5  อาคาร 15 พื้นที่ในเมือง

  มกส.1.7-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2562    เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง พื้นที่นามน

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 25 โครงการ จำแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน ได้แก่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562  (มกส.1.7-2-2) 

โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2562  (มกส.1.7-2-3) 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  2562 (มกส.1.7-2-4) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรพัฒนานักศึกษา  (มกส.1.7-2-5) 

โครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษา  ปีการศึกษา 2562  (มกส.1.7-2-6) 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”  (มกส.1.7-2-7) 

โครงการ  Ksu  Freshy  Star  Contest  2019  (มกส.1.7-2-8) 

โครงการเลือกตั้งผู้นำและสมาชิกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา (มกส.1.7-2-9) 

ด้านที่ 2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการแข่งขัน Walks Run Fun KSU ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่1     ปีการศึกษา 2562  (มกส.1.7-2-10)

โครงการอบรมให้ความรู้โทษ  พิษภัยของยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  (มกส.1.7-2-11)

โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกัน แก้ไข และบำบัดฟื้นฟูปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562  (มกส.1.7-2-12)

โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  (มกส.1.7-2-13) 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยัพหมอกเกมส์ ครั้งที่ 4”  (มกส.1.7-2-14) 

โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)  (มกส.1.7-2-15) 

โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)  (มกส.1.7-2-16) 

ครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562  (มกส.1.7-2-17) 

ด้านที่ 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

ครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มกส.1.7-2-18) 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  (มกส.1.7-2-19) 

ครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (มกส.1.7-2-20) 

โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 1 (มกส.1.7-2-21) 

ด้านที่ 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562  (มกส.1.7-2-22) 

ครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2562 (มกส.1.7-2-23) 

ด้านที่ 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการทำบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา  (มกส.1.7-2-24) 

โครงการพิธีไหว้ครู (มกส.1.7-2-25) 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.1.7-2-26)

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3

มกส. 1.7-3-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และ พื้นที่นามน

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4

มกส. 1.7-4-1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ    (แยกรายโครงการ 23 โครงการ)

มกส. 1.7-4-2  แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2562  

มกส. 1.7-4-3  สำเนาหนังสือขออนุญาตยกเลิกการจัดโครงการ

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5

มกส 1.7-5-1 แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

มกส 1.7-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์   ..... ต่อ....

มกส 1.7-5-3 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-5-4 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-5-5  เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

ชุดที่ 1   ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5   ชุดที่ 6

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6

มกส 1.7-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น.ประชุมผ่านระบบออนไลน์  .... ต่อ ....

มกส 1.7-6-2 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-6-3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-6-4  เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์    

ชุดที่ 1   ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5  ชุดที่ 6


ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1

มกส. 4.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2562   

มกส 4.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2

มกส. 4.1-2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2562

มกส. 4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

มกส. 4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562(ต่อ)

มกส. 4.1-2-3 แบบรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

มกส. 4.1-2-4 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

มกส.4.1-2-5 สรุปมติย่อการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3

มกส 4.1-3-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา

มกส 4.1-3-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4

มกส.4.1-4-1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  

มกส.4.1-4-2 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

มกส.4.1-4-3 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

มกส.4.1-4-4 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว 

มกส.4.1-4-5 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 

มกส.4.1-4-6 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2562” 

มกส.4.1-4-7 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มกส.4.1-4-8 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดำนา 

มกส.4.1-4-9 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว 

มกส.4.1-4-10 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง 

มกส.4.1-4-11 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

มกส. 4.1-4-12 แบบรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5

มกส 4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563

มกส 4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563(ต่อ)

มกส 4.1-5-2 แบบประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

มกส 4.1-5-3 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6

มกส 4.1-6-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง

  

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์