Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563


mailหลักฐานอ้างอิงประกอบการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563mail

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2

                                                           

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6

  • มกส.1.6-6-1 ช่องทางการให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า

​    1.เว็บไซด์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://alumni.ksu.ac.th/ 

    2.เว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา https://dsa.ksu.ac.th/

    3.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  https://www.ksu.ac.th/

    4.เพจเฟซบุ๊ก"สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" 

    5.เพจเฟซบุ๊ก "กองกิจการนักศึกษา"

    6.เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

    7.ไลน์ออฟฟิศเชียลกองกิจการนักศึกษา

                                                                                       


ตัวชี้วัดที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1

  มกส.1.7-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

  มกส.1.7-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562

  มกส.1.7-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562

  มกส.1.7-1-4 สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562

  มกส.1.7-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 5  อาคาร 15 พื้นที่ในเมือง

  มกส.1.7-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2562    เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง พื้นที่นามน

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 25 โครงการ จำแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน ได้แก่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562  (มกส.1.7-2-2) 

โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2562  (มกส.1.7-2-3) 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  2562 (มกส.1.7-2-4) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรพัฒนานักศึกษา  (มกส.1.7-2-5) 

โครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษา  ปีการศึกษา 2562  (มกส.1.7-2-6) 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”  (มกส.1.7-2-7) 

โครงการ  Ksu  Freshy  Star  Contest  2019  (มกส.1.7-2-8) 

โครงการเลือกตั้งผู้นำและสมาชิกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา (มกส.1.7-2-9) 

ด้านที่ 2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการแข่งขัน Walks Run Fun KSU ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่1     ปีการศึกษา 2562  (มกส.1.7-2-10)

โครงการอบรมให้ความรู้โทษ  พิษภัยของยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  (มกส.1.7-2-11)

โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกัน แก้ไข และบำบัดฟื้นฟูปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562  (มกส.1.7-2-12)

โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  (มกส.1.7-2-13) 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยัพหมอกเกมส์ ครั้งที่ 4”  (มกส.1.7-2-14) 

โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)  (มกส.1.7-2-15) 

โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)  (มกส.1.7-2-16) 

ครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562  (มกส.1.7-2-17) 

ด้านที่ 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

ครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มกส.1.7-2-18) 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  (มกส.1.7-2-19) 

ครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (มกส.1.7-2-20) 

โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 1 (มกส.1.7-2-21) 

ด้านที่ 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562  (มกส.1.7-2-22) 

ครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2562 (มกส.1.7-2-23) 

ด้านที่ 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการทำบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา  (มกส.1.7-2-24) 

โครงการพิธีไหว้ครู (มกส.1.7-2-25) 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.1.7-2-26)

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3

มกส. 1.7-3-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และ พื้นที่นามน

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4

มกส. 1.7-4-1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ    (แยกรายโครงการ 23 โครงการ)

มกส. 1.7-4-2  แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2562  

มกส. 1.7-4-3  สำเนาหนังสือขออนุญาตยกเลิกการจัดโครงการ

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5

มกส 1.7-5-1 แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

มกส 1.7-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์   ..... ต่อ....

มกส 1.7-5-3 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-5-4 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-5-5  เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

ชุดที่ 1   ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5   ชุดที่ 6

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6

มกส 1.7-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น.ประชุมผ่านระบบออนไลน์  .... ต่อ ....

มกส 1.7-6-2 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-6-3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์

มกส 1.7-6-4  เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์    

ชุดที่ 1   ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5  ชุดที่ 6


ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1

มกส. 4.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2562   

มกส 4.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2

มกส. 4.1-2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2562

มกส. 4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

มกส. 4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562(ต่อ)

มกส. 4.1-2-3 แบบรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

มกส. 4.1-2-4 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

มกส.4.1-2-5 สรุปมติย่อการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3

มกส 4.1-3-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา

มกส 4.1-3-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4

มกส.4.1-4-1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  

มกส.4.1-4-2 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

มกส.4.1-4-3 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

มกส.4.1-4-4 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว 

มกส.4.1-4-5 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 

มกส.4.1-4-6 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2562” 

มกส.4.1-4-7 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มกส.4.1-4-8 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดำนา 

มกส.4.1-4-9 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว 

มกส.4.1-4-10 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง 

มกส.4.1-4-11 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

มกส. 4.1-4-12 แบบรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5

มกส 4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563

มกส 4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563(ต่อ)

มกส 4.1-5-2 แบบประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

มกส 4.1-5-3 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6

มกส 4.1-6-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง

 ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์