Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี


รายงานผลการดำเนินาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม

  มกส.1.7-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

  มกส.1.7-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

  มกส.1.7-1-3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

  มกส.1.7-1-4 สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

  มกส.1.7-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

  มกส.1.7-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 25 โครงการ จำแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน ได้แก่

          1. โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ (1.7-2-1)

          2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักศึกษาอาสาต้านภัยยาเสพติด (1.7-2-2)

          3. โครงการรายงานตัวเข้าหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563  (1.7-2-3)

          4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบ Online  ปีการศึกษา  2563 (1.7-2-4)

          5. โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2563  (1.7-2-5) 

          6. โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 แบบ Online (1.7-2-6)

          7. โครงการเลือกตั้งผู้นำและสมาชิกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา แบบ Online (1.7-2-7)

          8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 แบบ Online (1.7-2-8)

          9. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา  2563 (1.7-2-9)

          10. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีแก่ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2563 (1.7-2-10)

          11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (1.7-2-11)

ด้านที่ 2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ

          12. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (1.7-2-12)

          13. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกปีการศึกษา  2563 (1.7-2-13)

          14. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์  ครั้งที่ 5”  ปีการศึกษา  2563  เปลี่ยนเป็น 

โครงการเดินวิ่งสะสมระยะออนไลน์     (1.7-2-14)

          15. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบมหกรรมปีการศึกษา 2563 (1.7-2-15)

          16. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563(1.7-2-16)    

         17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (1.7-2-17)

        

ด้านที่ 3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

        18. โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา  2563 (1.7-2-18)

        19. โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 (1.7-2-19)

 

ด้านที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

         20. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพรออนไลน์ (1.7-2-120)

         21. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ลงนามถวายพระพรออนไลน์ (1.7-2-21)

 

ด้านที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

          22. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (1.7-2-22)

          23. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (1.7-2-23)

          24. โครงการทำบุญหอพัก (1.7-2-24)

          25. โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 (1.7-2-25)

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

 มกส. 1.7-3-1  กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  ดำเนินการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ในรูปแบบ Online  ในระหว่างวันที่  13 – 18 มิถุนายน 2563  ในระบบบริหารกิจการนักศึกษา  https://eis.ksu.ac.th/std-system/login.html  

          โดยให้ความรู้ในเรื่องนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

            - การนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการทำกิจกรรมนักศึกษา

            - บทบาทด้านการเรียนการสอน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ให้ข้อมูลที่นำไปสู่ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป

มกส. 1.7-4-1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ    (แยกรายโครงการ 25 โครงการ)

มกส. 1.7-4-2  แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2563  

 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มกส 1.7-5-1 แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

มกส 1.7-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 เมษายน  2564  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

มกส 1.7-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 เมษายน  2564  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) 

 

  

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์