Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา


นางสาวธิดาวรรณ  ยนต์ชัย
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
โทร. 0-4381-1128 ต่อ 4150
E-mail : jewel130712@gmail.com

 

มีรายละเอียดของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑.กำกับดูแลด้านการบริหารงานทั่วไปของกองกิจการนักศึกษา

 • งานสารบรรณ
 • งานแผนและงบประมาณ
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
 • งานประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและระดับหน่วยงานสนับสนุน
 • งานบริหารความเสี่ยง
 • งานการจัดการความรู้ (KM)

๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ คือ

 • งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา