Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563
  หมวด  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม    วันที่ประกาศ  05-08-2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                         

******************************

1. ชื่อหน่วยงาน : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

2. ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563

3. วันที่ดำเนินงานโครงการ    

    þไตรมาสที่ 1 :  21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563      ¨ ไตรมาสที่ 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................

    ¨ไตรมาสที่ 3 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................    ¨ ไตรมาสที่ 4 :  

    สถานะโครงการ    ¨ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           þ  สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. แผนงานและความสอดคล้อง

4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ

        ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

  4.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.3.1 ประเด็นที่           แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.3.2 เป้าหมายที่         1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

4.3.3 ตัวชี้วัด              ร้อยละของจำนวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุง

                               ศิลปวัฒนธรรม

5. หลักการและเหตุผล

        จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละและทำงาน เพื่อสังคมและส่วนรวม  โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาในแต่ละพื้นที่อย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน รัฐบาลสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาสูงสุด  เพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข  จนกลายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว หรือสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ  ดังนั้น ในทุกท้องถิ่นทุกหน่วยงานจึงมีโครงงานอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอดต่อไป

        ภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผน โครงการและกิจกรรมให้ภารกิจมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนี้ สมควรให้ทุกหน่วยงานทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานภายนอกและประชาชนในชุมชนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯลฯ ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาสิบสองเดือนของแต่ละปี “ฮีตสิบสอง” เช่น ประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเดือนสิบสองนี้คือ ประเพณีการทอดกฐิน ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ควรอนุรักษ์และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

6. วัตถุประสงค์

      6.1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

      6.2 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ

7. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 

เป้าหมาย

ผลดำเนินการ

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

เชิงปริมาณ

จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า

80

400

คน

75

375

คน

100

500

เชิงคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

75

%

84.6

%

เชิงเวลา

ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า

75

3/4

วัน

100

1

วัน

เชิงค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า

80

15,000

บาท

100

15,000

บาท

8. กิจกรรม และ ผลการดำเนินการ

กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินการ (P_Plan)

 

 - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการ

 - ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง

 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามแผน  (D_Do)

- จัดกิจกรรมโดยองค์การนักศึกษา

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)

    

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค์หรือปัญหาในการปฏิบัติจริง

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (A_Action)

  • ประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

แก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ 

- ดำเนินงาน ส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 3 เล่ม

 

ผลการดำเนินการ

         จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 375 คน บุคลากร จำนวน 100 คน จากเป้าหมาย จำนวน 500 คน

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม  2563 โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะการรับบริจาคเงินจากบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวหรือเงินทองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในการทำนุบำรุงศาสนา ได้รับยอดบริจาคทั้งสิ้นรวม 303,062 บาท (สามแสนสามพันหกสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งมีรศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เป็นกิจกรรมที่ไปร่วมกับชุมชนบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ตั้งกองกฐิน ณ ลานหน้าศาลปู่ตา บ้านหัวงัว แห่องค์กฐินรอบหมู่บ้านหัวงัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และนำองค์กฐินทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ บุคลากรและนักศึกษาได้ซึมซับ เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนของการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในลักษณะของงานบุญประเพณีบุญกฐินให้ได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอม ขัดเกลาให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงาม มีใจที่มีความเมตตา กรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ส่วนร่วมด้วย ส่งผลในภาพรวมให้เกิดสังคมมีความสันติสุข

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ)

 

 

 

10. งบประมาณ

     10.1 งบประมาณที่ได้รับ      จำนวน..........15,๐๐๐......บาท

     10.2 งบประมาณที่ใช้          จำนวน..........0.00...........บาท

     10.3 งบประมาณคงเหลือ     จำนวน............-..................บาท

(o มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ þ ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ)

11. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

      11.1 บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

      11.2 ประเพณีบุญกฐินอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน

12. ปัญหา อุปสรรค

-

13. แนวทางแก้ไข

-            

14. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

ได้ความสนุก ได้บุญได้ไปช่วยชาวบ้าน, พอใจในการได้สืบสานประเพณีบุญกฐิน, โรงทานก๋วยเตี๋ยวอร่อย, ได้ทำบุญ, การทำงานและสามัคคี

15. ผู้รายงาน นายเดชา บุ่งอุทุม  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
  แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย-ประจำปีการศึกษา-2564 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 
     อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ให้โอวาทนักกีฬา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
     

     กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
     

     กำหนดการสอบภาคทฤษฏีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

     H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหารา

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งชมรมนักศึกษา 2565
      

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์