Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563
  หมวด  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม    วันที่ประกาศ  05-08-2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                         

******************************

1. ชื่อหน่วยงาน : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

2. ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563

3. วันที่ดำเนินงานโครงการ    

    þไตรมาสที่ 1 :  21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563      ¨ ไตรมาสที่ 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................

    ¨ไตรมาสที่ 3 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................    ¨ ไตรมาสที่ 4 :  

    สถานะโครงการ    ¨ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           þ  สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. แผนงานและความสอดคล้อง

4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ

        ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

  4.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.3.1 ประเด็นที่           แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.3.2 เป้าหมายที่         1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

4.3.3 ตัวชี้วัด              ร้อยละของจำนวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุง

                               ศิลปวัฒนธรรม

5. หลักการและเหตุผล

        จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละและทำงาน เพื่อสังคมและส่วนรวม  โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาในแต่ละพื้นที่อย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน รัฐบาลสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาสูงสุด  เพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข  จนกลายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว หรือสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ  ดังนั้น ในทุกท้องถิ่นทุกหน่วยงานจึงมีโครงงานอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอดต่อไป

        ภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผน โครงการและกิจกรรมให้ภารกิจมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนี้ สมควรให้ทุกหน่วยงานทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานภายนอกและประชาชนในชุมชนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯลฯ ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาสิบสองเดือนของแต่ละปี “ฮีตสิบสอง” เช่น ประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเดือนสิบสองนี้คือ ประเพณีการทอดกฐิน ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ควรอนุรักษ์และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

6. วัตถุประสงค์

      6.1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

      6.2 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ

7. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 

เป้าหมาย

ผลดำเนินการ

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

เชิงปริมาณ

จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า

80

400

คน

75

375

คน

100

500

เชิงคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

75

%

84.6

%

เชิงเวลา

ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า

75

3/4

วัน

100

1

วัน

เชิงค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า

80

15,000

บาท

100

15,000

บาท

8. กิจกรรม และ ผลการดำเนินการ

กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินการ (P_Plan)

 

 - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการ

 - ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง

 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามแผน  (D_Do)

- จัดกิจกรรมโดยองค์การนักศึกษา

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)

    

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค์หรือปัญหาในการปฏิบัติจริง

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (A_Action)

  • ประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

แก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ 

- ดำเนินงาน ส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 3 เล่ม

 

ผลการดำเนินการ

         จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 375 คน บุคลากร จำนวน 100 คน จากเป้าหมาย จำนวน 500 คน

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม  2563 โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะการรับบริจาคเงินจากบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวหรือเงินทองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในการทำนุบำรุงศาสนา ได้รับยอดบริจาคทั้งสิ้นรวม 303,062 บาท (สามแสนสามพันหกสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งมีรศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เป็นกิจกรรมที่ไปร่วมกับชุมชนบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ตั้งกองกฐิน ณ ลานหน้าศาลปู่ตา บ้านหัวงัว แห่องค์กฐินรอบหมู่บ้านหัวงัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และนำองค์กฐินทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ บุคลากรและนักศึกษาได้ซึมซับ เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนของการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในลักษณะของงานบุญประเพณีบุญกฐินให้ได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอม ขัดเกลาให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงาม มีใจที่มีความเมตตา กรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ส่วนร่วมด้วย ส่งผลในภาพรวมให้เกิดสังคมมีความสันติสุข

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ)

 

 

 

10. งบประมาณ

     10.1 งบประมาณที่ได้รับ      จำนวน..........15,๐๐๐......บาท

     10.2 งบประมาณที่ใช้          จำนวน..........0.00...........บาท

     10.3 งบประมาณคงเหลือ     จำนวน............-..................บาท

(o มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ þ ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ)

11. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

      11.1 บุคลากรและนักศึกษาได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

      11.2 ประเพณีบุญกฐินอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน

12. ปัญหา อุปสรรค

-

13. แนวทางแก้ไข

-            

14. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

ได้ความสนุก ได้บุญได้ไปช่วยชาวบ้าน, พอใจในการได้สืบสานประเพณีบุญกฐิน, โรงทานก๋วยเตี๋ยวอร่อย, ได้ทำบุญ, การทำงานและสามัคคี

15. ผู้รายงาน นายเดชา บุ่งอุทุม  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
  แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย-ประจำปีการศึกษา-2564 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อสร้างสรรค์ มีสติ มีสไตล์อย่างสตรอง” ซึ่งได้ร

     รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563
     

     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 20 สิงหาคม 2564

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

     งดใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายดูน้อยลง 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา