Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564
  หมวด  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม    วันที่ประกาศ  23-07-2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                    

1. ชื่อหน่วยงาน : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

2. ชื่อโครงการ : โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564

3. วันที่ดำเนินงานโครงการ    

    ไตรมาสที่ 3 : 7 เมษายน 2564            

    สถานะโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. แผนงานและความสอดคล้อง

4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ

                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ

                  ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

  4.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.3.1 ประเด็นที่           แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.3.2 เป้าหมายที่        1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

4.3.3 ตัวชี้วัด              ร้อยละของจำนวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุง

                                   ศิลปวัฒนธรรม

5. หลักการและเหตุผล

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่น และกีฬาพื้นบ้านที่แสดงถึงความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานเป็นแบบอย่างไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานรื่นเริง มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

          การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งชาติ รวมถึงเป็นวันที่บุคลากรได้จะได้พบปะ และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำอาจารย์และบุคลากรอาวุโสอันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป

6. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
  2. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
  3. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

7. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (แผน)

การดำเนินงาน (ผล)

เชิงปริมาณ

จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

เชิงเวลา

ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

เชิงค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

8. กิจกรรม และ ผลการดำเนินการ

กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินการ (P_Plan)

 

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามแผน  (D_Do)

 

 

  1. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป
  2. กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  3. กิจกรรมการก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)

    

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค์หรือปัญหาในการปฏิบัติจริง

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (A_Action)

  • ประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

แก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ 

 

ผลการดำเนินการ

         จัดกิจกรรมโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 ขึ้นในวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

        ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ กลุ่มงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย เป็นประจำทุกปี และโดยในปีการศึกษา 2564 นี้ดำเนินกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์พร้อมทั้งเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตคนอีสานและคนไทยที่มีความผูกพันอยู่กับประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทยและของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมดังภาพ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

        ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 115 คน ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 โดยในกิจกรรมได้กำหนดให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสรงน้าพระพุทธรูป ทำให้เกิดขวัญกำลังใจ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนเกิดความสมัครสมานสามัคคีต่อกันในภาพรวมของบุคลากรทั้งหมด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ โดยรักษาราชการแทนอธิการบดีรองศาสตราจารย์จีระพันธ์ ห้วยแสน เป็นตัวแทนบุคลากรนำดอกไม้พวงมาลัยกรนำขอขมาผู้อาวุโสปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 4 คน ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยตลอดมา เป็นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

9. งบประมาณ

     10.1 งบประมาณที่ได้รับ      จำนวน..........5,000......บาท

     10.2 งบประมาณที่ใช้          จำนวน..........5,000......บาท

     10.3 งบประมาณคงเหลือ     จำนวน..............-..............บาท

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

  1. บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย
  2. บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

11. ปัญหา อุปสรรค

-

12. แนวทางแก้ไข

-                 

13. ผู้รายงาน นายเดชา บุ่งอุทุม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0-6247-9974-1 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : Decha.bo@gmail.com

 

กำหนดการจัดกิจกรรม  โครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2564

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา

กิจกรรม

๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณพื้นที่นาดอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

๑๔.๐๐ น. – ๑6.3๐ น.

๑. กล่าวรายงาน โดย นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

๒. พิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

๓. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

๔. พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๑๖.๓๐ น.

เสร็จพิธี

 หมายเหตุ :  ๑. การแต่งกายผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก  

         ๒. บุคลากร (พื้นที่ในเมือง) ขึ้นรถบัสมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พร้อมกัน ณ บริเวณลานพระพิรุณ    

          ทรงนาค เวลา ๑๒.๓๐ น.

                     ๓. กำหนดการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 
  แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย-ประจำปีการศึกษา-2564 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 
     ทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
     คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนฯ 1.เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนการเรียนที่ 1/2566 ไม่ต่ำกว่า 2.50 3.เป็นผู้ซึ่งคาดแคลนทุนทรัพย์ 4.มีความประพฤติ ไม่เคยประพฤติผิดกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ 5

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทง มอน้ำดำ”
     

     ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “สีสันอาณาบริเวณภูพาน”
     

     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
     

     ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
     วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แก้ไขปัญหาผักตขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์