Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564
  หมวด  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม    วันที่ประกาศ  23-07-2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                    

1. ชื่อหน่วยงาน : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

2. ชื่อโครงการ : โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564

3. วันที่ดำเนินงานโครงการ    

    ไตรมาสที่ 3 : 7 เมษายน 2564            

    สถานะโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. แผนงานและความสอดคล้อง

4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ

                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ

                  ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

  4.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.3.1 ประเด็นที่           แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.3.2 เป้าหมายที่        1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

4.3.3 ตัวชี้วัด              ร้อยละของจำนวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุง

                                   ศิลปวัฒนธรรม

5. หลักการและเหตุผล

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่น และกีฬาพื้นบ้านที่แสดงถึงความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานเป็นแบบอย่างไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานรื่นเริง มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

          การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งชาติ รวมถึงเป็นวันที่บุคลากรได้จะได้พบปะ และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำอาจารย์และบุคลากรอาวุโสอันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป

6. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
  2. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
  3. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

7. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (แผน)

การดำเนินงาน (ผล)

เชิงปริมาณ

จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

เชิงเวลา

ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

เชิงค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

8. กิจกรรม และ ผลการดำเนินการ

กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินการ (P_Plan)

 

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามแผน  (D_Do)

 

 

  1. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป
  2. กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  3. กิจกรรมการก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)

    

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค์หรือปัญหาในการปฏิบัติจริง

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (A_Action)

  • ประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

แก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ 

 

ผลการดำเนินการ

         จัดกิจกรรมโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 ขึ้นในวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

        ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ กลุ่มงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย เป็นประจำทุกปี และโดยในปีการศึกษา 2564 นี้ดำเนินกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์พร้อมทั้งเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตคนอีสานและคนไทยที่มีความผูกพันอยู่กับประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทยและของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมดังภาพ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

        ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 115 คน ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 โดยในกิจกรรมได้กำหนดให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสรงน้าพระพุทธรูป ทำให้เกิดขวัญกำลังใจ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนเกิดความสมัครสมานสามัคคีต่อกันในภาพรวมของบุคลากรทั้งหมด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ โดยรักษาราชการแทนอธิการบดีรองศาสตราจารย์จีระพันธ์ ห้วยแสน เป็นตัวแทนบุคลากรนำดอกไม้พวงมาลัยกรนำขอขมาผู้อาวุโสปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 4 คน ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยตลอดมา เป็นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

9. งบประมาณ

     10.1 งบประมาณที่ได้รับ      จำนวน..........5,000......บาท

     10.2 งบประมาณที่ใช้          จำนวน..........5,000......บาท

     10.3 งบประมาณคงเหลือ     จำนวน..............-..............บาท

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

  1. บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย
  2. บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

11. ปัญหา อุปสรรค

-

12. แนวทางแก้ไข

-                 

13. ผู้รายงาน นายเดชา บุ่งอุทุม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0-6247-9974-1 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : Decha.bo@gmail.com

 

กำหนดการจัดกิจกรรม  โครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2564

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา

กิจกรรม

๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณพื้นที่นาดอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

๑๔.๐๐ น. – ๑6.3๐ น.

๑. กล่าวรายงาน โดย นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

๒. พิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

๓. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

๔. พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๑๖.๓๐ น.

เสร็จพิธี

 หมายเหตุ :  ๑. การแต่งกายผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก  

         ๒. บุคลากร (พื้นที่ในเมือง) ขึ้นรถบัสมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พร้อมกัน ณ บริเวณลานพระพิรุณ    

          ทรงนาค เวลา ๑๒.๓๐ น.

                     ๓. กำหนดการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
  แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย-ประจำปีการศึกษา-2564 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อสร้างสรรค์ มีสติ มีสไตล์อย่างสตรอง” ซึ่งได้ร

     รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563
     

     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 20 สิงหาคม 2564

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

     งดใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายดูน้อยลง 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา