Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 
สภานักศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) กำกับและติดตามการทำงานขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
(2) ตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีขององค์การนักศึกษา
(3) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ เมื่อเห็นว่าการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา ไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้หรือมีผลเสีย
ต่อประโยชน์ของนักศึกษา และมีผลทำให้กรรมการองค์การนักศึกษาพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามมติ 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์
และวิธีการลงมติไม่ไว้วางใจให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด
(4) เสนอความคิดเห็นต่อองค์การนักศึกษาหรืออธิการบดีเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
(5) พิจารณาอนุมัติร่างข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเสนอและส่งรายงานการพิจารณาไปยังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายใน 15 วัน
นับจากวันที่สภานักศึกษารับเรื่องพิจาารณา เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็นชอบต่อไป หากสภานักศึกษาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
ให้องค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษานำร่างข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีและโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดงบประมาณดังกล่าวต่อไป
โดยไม่ต้องรอความเห็นจากสภานักศึกษา
(6) ลงมติถอดถอนสมาชิกสถานักศึกษา โดยการเข้าชื่อของสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด หรือนักศึกษาที่สังกัดคณะเดียวกับสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมด หรือนักศึกษาที่สังกัดคณะเดียวกับสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของคณะ เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภานักศึกษาผู้นั้นประพฤติ
มิชอบตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน การลงมติการถอดถอนต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(7) แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภานักศึกษา
(8) เสนอปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
(9) งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


สมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


 
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ที่นี่


ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์