Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 
สภานักศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) กำกับและติดตามการทำงานขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
(2) ตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีขององค์การนักศึกษา
(3) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ เมื่อเห็นว่าการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา ไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้หรือมีผลเสีย
ต่อประโยชน์ของนักศึกษา และมีผลทำให้กรรมการองค์การนักศึกษาพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามมติ 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์
และวิธีการลงมติไม่ไว้วางใจให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด
(4) เสนอความคิดเห็นต่อองค์การนักศึกษาหรืออธิการบดีเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
(5) พิจารณาอนุมัติร่างข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเสนอและส่งรายงานการพิจารณาไปยังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายใน 15 วัน
นับจากวันที่สภานักศึกษารับเรท่องพิจาารณา
(6)
(7)
(8)
(9)

รายชื่อสภานักศึกษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ที่นี่


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา