Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 
สภานักศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) กำกับและติดตามการทำงานขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
(2) ตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีขององค์การนักศึกษา
(3) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ เมื่อเห็นว่าการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา ไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้หรือมีผลเสีย
ต่อประโยชน์ของนักศึกษา และมีผลทำให้กรรมการองค์การนักศึกษาพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามมติ 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์
และวิธีการลงมติไม่ไว้วางใจให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด
(4) เสนอความคิดเห็นต่อองค์การนักศึกษาหรืออธิการบดีเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
(5) พิจารณาอนุมัติร่างข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเสนอและส่งรายงานการพิจารณาไปยังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายใน 15 วัน
นับจากวันที่สภานักศึกษารับเรื่องพิจาารณา เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็นชอบต่อไป หากสภานักศึกษาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
ให้องค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษานำร่างข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีและโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดงบประมาณดังกล่าวต่อไป
โดยไม่ต้องรอความเห็นจากสภานักศึกษา
(6) ลงมติถอดถอนสมาชิกสถานักศึกษา โดยการเข้าชื่อของสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด หรือนักศึกษาที่สังกัดคณะเดียวกับสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมด หรือนักศึกษาที่สังกัดคณะเดียวกับสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของคณะ เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภานักศึกษาผู้นั้นประพฤติ
มิชอบตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน การลงมติการถอดถอนต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(7) แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภานักศึกษา
(8) เสนอปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
(9) งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


สมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


 
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ที่นี่


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์